Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 24

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Karta do głosowania

na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2019 rok

Pouczenie:

1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 5 do 19 października 2018r. do godz. 24:00.
2. Głosowanie ma charakter jawny.
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia.
4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.
5. Kwoty, jakie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą odpowiednio:

jednostka pomocnicza liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 marca 2018 r.  kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe Miasto 8.417 do 252.510 zł
Dzielnica Podlesie 2.633 do 78.990 zł
Dzielnica Stare Miasto 7.538 do 226.140 zł
Sołectwo Bielany 1.909 do 57.270 zł
Sołectwo Bulowice 5.030 do 150.900 zł
Sołectwo Łęki 1.320  do 39.600 zł
Sołectwo Malec 1.375  do 41.250 zł
Sołectwo Nowa Wieś 3.367  do 101.010 zł
Sołectwo Witkowice 2.425  do 72.750 zł
Razem: 34.014  do 1.020.420 zł

Zasady ważności głosu:

1. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której się zamieszkuje. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.
Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności głosu.
2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 1 zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania lub dokonał wyboru zadania w obrębie jednostki pomocniczej, na terenie której nie zamieszkuje, bądź nie dokonał wyboru zadania.
3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego lub gdy dane te są nieczytelne.
4. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty.
5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
7. Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.
UWAGA: W przypadku oddania głosu dwa razy tzn. w wersji papierowej i elektronicznej, za ważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania w wersji papierowej.

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Kęty, który/a ukończył/a 16 lat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia BO, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz  Gminy Kęty z siedzibą przy Rynek 7, 32-650 Kęty,
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iodo@kety.pl lub pisemnie na adres Administratora,
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia BO w związku z art. 5a ust. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.).
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Informujemy, że wszystkie głosy zostały dodane do bazy.

Głosowanie zakończyło się 2018/10/20 00:00